< >

Vård- och omsorg

Studierna leder till att du blir anställningsbar inom vård och omsorg som exempelvis vårdbiträde, undersköterska, stödassistent eller personlig assistent. Det är arbetsgivaren som avgör vilken yrkestitel du får i samband med anställning.

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel enligt beslut från regeringen. Det innebär att, för att erhålla titeln undersköterska behövs ett bevis att man genomgått en vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå. Vård- och omsorgsutbildningen på Komvux i Skara är en sådan utbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Betyg från grundläggande svenska / svenska som andraspråk.

Förutsättningar att genomföra APL (arbetsplatsförlagt lärande).

God datorvana samt egen dator.

Språkstöd​

Som stöd i dina studier finns möjlighet till studiehandledning på arabiska och tigrinja.

Validering

Du får i samband med antagning till utbildningen träffa yrkeslärare för kartläggning och planering av just din studieplan. ​Just hur din studieplanering ser ut beror på dina mål med dina studier och vilka erfarenheter och kunskaper du har med dig.

Har du sedan tidigare kunskaper motsvarande de kurser som ingår i utbildningen så kan du ansöka om prövning vilket innebär att du genomför olika bedömningsmoment för betyg. Prövning innebär att du inte får någon undervisning i den kurs du ska göra prövning i. Du kan inte söka CSN för att enbart göra prövning. Har du F i någon eller några kurser sen tidigare kan du också söka prövning. Bedömningsmomenten kan variera beroende på kurs men kan innebära; skriftliga prov, inlämningsuppgifter, praktiska moment i skolan eller på en arbetsplats och muntliga redovisningar. Prövning i en kurs genomförs under en period av cirka 2–4 veckor.

Studieform och studietid

Studieformen är närdistans och innehåller när-, distans-, fjärrundervisning samt arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Studieformen är flexibel och anpassas utifrån dina behov och förutsättningar. Du har möjlighet att till stor del studera på distans (förutom APL och vissa praktiska moment samt bedömningar) och du har även möjlighet att välja mer närundervisning. Enskild handledning eller handledning i mindre grupper ingår i undervisningen.

Närundervisning

Närundervisning innebär att undervisningen sker i sedvanlig form där du och din lärare inte är skilda åt i vare sig tid eller rum. Du är alltså på plats i skolan.

Distansundervisning

Distansundervisning innebär att du utför olika läruppgifter digitalt i skolans lärplattform. Du och din lärare är åtskilda i både tid och rum. Detta innebär självstudier.

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning innebär en interaktiv undervisning där du och din lärare är åtskilda i rum men inte tid. Vi träffas digitalt i plattformen Teams.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att undervisningen sker inom kommunal- och/eller regional hälso- och sjukvård. Den totala undervisningstiden ska omfattas av minst 15% APL. APL planeras i 4-veckorsperioder inom kursens 20 veckor.

Studietiden

Studietiden kan variera beroende på utformningen av din individuella studieplan. Heltidsstudier innebär att du läser minst 400 poäng per termin. Läser du mot VO-Collegediplom och har betyg från svenska grund tar utbildningen tre terminer.

Schema för undervisning

I nuläget ingår undervisning enligt schema under en dag i veckan samt handledning, ämnesövergripande undervisning, praktiska moment och bedömningstillfällen 1 och en halv dag per vecka. Totalt sett erbjuder vi alltså schemalagd undervisning under 2½ dag per vecka. Vilka schematider just du kommer få beror på vilka kurser du ska läsa.

Den resterande tiden sker undervisningen digitalt via lärplattformen. Denna tid är flexibel för dig och sker på distans.

Läser du 400 poäng så innebär det heltidsstudier vilket innebär att du förväntas behöva lägga ner cirka 40 timmar per vecka på dina studier.

Du genomför APL (arbetsplatsförlagt lärande) varje termin med minst 4 veckor. Då följer du en handledares arbetstidschema under dessa veckor vilket kan innebära både dagspass, kvällspass och pass under helger. Du ska genomföra minst 32 timmar per vecka eller total 128 timmar. Du kan få en APL plats inom Skara kommun men du kan vid platsbrist även bli tilldelad en plats i en närliggande kommun.

Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigande och du kan ansöka om studiemedel via CSN från höstterminen det år du fyller 20 år. Är du under 20 år får du samma studiebidrag som i gymnasiet. Kontakta www.csn.se Länk till annan webbplats..

Studieplanering

Utbildningen i Skara är certifierad inom vård- och omsorgscollege. Det betyder att den håller den höga kvalitet som branschen kräver. Detta ger dig hög anställningsbarhet och god grund för vidare studier.

Du som studerar inom ett VO-College och får minst betyget E i nedanstående kurser får diplom som visar att du har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när du söker arbete.

Studieplanering och regler för VO Collegediplom

Termin 1 (20 veckor)

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50 p

Social omsorg 1

100 p

Omvårdnad 1

100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 p


350 p


Termin 2 (20 veckor)

Poäng

Anatomi och fysiologi 2

50 p

Gerontologi och geriatrik

100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 p

Hälso- och sjukvård 1

100 p

Psykiatri 1

100 p


450 p


Termin 3 (20 veckor)

Poäng

Social omsorg 2

100 p

Hälso- och sjukvård 2

100 p

Psykiatri 2

100 p

Vård- och omsorg specialisering

100 p

Omvårdnad 2

100 p


500 p


Följande kurser planeras även in i din studieplan om du inte har betyg i dessa redan.

  • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
  • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng

Totalt ska du ha 1500 poäng från samtliga kurser för att erhålla VO College-diplom.

APL ingår med 4 veckor (32 timmar/vecka) per 20 veckor/termin.
Din APL kan komma att förläggas till annan närliggande kommun.

Regler för intyg till Vårdbiträde

Efter cirka halva utbildningstiden kan du få ett intyg till vårdbiträde utfärdat av skolan. För att få det ska du ha godkänt betyg från de kurser i listan nedan, totalt 800 poäng.

Vill du enbart läsa kurser för att få intyget till vårdbiträde anpassar vi din studieplan efter det.

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng

Denna sida uppdaterades