< >

Särskola

Utbildning i särskola syftar till att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning (nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt) en utbildning som är anpassad utifrån elevens egna förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskola och gymnasieskola. Kommunen erbjuder också vuxenstudier för de elever som gått färdigt gymnasiesärskolan.

Grundsärskola

Grundsärskolan är för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning och bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.
Eleven följer grundsärskolans läroplan och kursplaner, och precis som grundskolan är utbildningen nio år.

Inom grundsärskolan finns också  inriktningen Träningsskola. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen, eller en kombination av båda.

Att gå i grundsärskola kan se olika ut. Några elever går tillsammans med grundskolans elever, men undervisas utifrån särskolans kursplaner.
Andra elever bildar en egen klass/grupp men deltar i vissa ämnen i grundskoleklasserna och är tillsammans med grundskolans elever i den gemensamma skolbyggnaden. Varje elev får möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förmågor utifrån sina förutsättningar och behov.

Elever i årskurs 1-6 är på Mariebergsskolan och elever i årskurs 7-9 är på Viktoriaskolan. Elever som går i Träningsskolan årskurs 1-9 är på Mariebergsskolan.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är för ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och bedöms att inte kunna nå upp till nationella kunskapskrav i gymnasieskolan.

Utbildningen är frivillig och fyraårig. Vi erbjuder det individuella programmet på Katedralskolan (individuella program är anpassade utbildningar för varje elev utifrån deras förutsättningar).

​Gymnasiesärskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska ge eleverna en god grund för personlig utveckling och ge dem verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Genom studierna ska de också stärka grunden för det livslånga lärandet.

Inom gymnasiesärskolan kan en elev på ett individuellt program läsa kurser från ett nationellt program. 

Särskild utbildning för vuxna

Särskild undervisning för vuxna, eller Invux som vi väljer att kalla det, vänder sig till vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Invux är en trygg skola där eleven får känna att hon eller han lyckas.

Den studerande ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Den studerande ska stödjas och uppmuntras i sitt lärande.

Skolformen finns på två nivåer - grundläggande nivå och gymnasial nivå. Det finns flera ämnen att välja mellan som du kan ha nytta av i hemmet, på fritiden eller på jobbet.

Utbildning på grundläggande nivå

En vuxen med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år hon eller han fyller 20 år, om hon eller han;

  • är bosatt i landet
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Utbildning på grundläggande nivå kan ske i följande ämnen; svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi, teknik, hem- och konsumentkunskap, individ och samhälle samt natur och miljö.

Utbildning på gymnasial nivå

En vuxen med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år hon eller han fyller 20 år, om hon eller han;

  • är bosatt i landet
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor

Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan, men har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Utbildning på gymnasial nivå kan bedrivas i alla kurser som erbjuds inom gymnasiesärskolan.

Ansökan till särskild utbildning för vuxna (Invux)

Ansökan till Invux görs på telefon 0511-323 16.


Denna sida uppdaterades