< >

Lån av personlig dator

Skara kommun vill ge förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Som en del i detta erbjuder vi därför eleverna på Viktoriaskolan att låna en bärbar dator under studietiden. Datorn ska ses som kursmaterial och är ett redskap för eleverna i deras skolarbete.

Ansvarsförbindelse

När eleven är omyndig måste vårdnadshavare godkänna avtalet. Genom att göra det ansvarar vårdnadshavaren, tillsammans med eleven, för att de förpliktelser som finns utifrån avtal och försäkringsvillkor följs. 
Vårdnadshavare/elev kallas här nedan för låntagare.

Hantering och användande av lånedator

Datorn ska hanteras och användas på ett sådant sätt att den, med undantag från normalt slitage, är i fullgott skick när den lämnas tillbaka. Detta gäller också de tillbehör som låntagaren använder.

Datorn är avsedd att användas i det dagliga skolarbetet, både i skolan och hemma. Låntagare ansvarar för den utlämnade datorn med tillbehör, under hela lånetiden. Det innebär att utrustningen ska hanteras och förvaras på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Utrustningen får inte lånas ut, eller på annat sätt lämnas till eller användas av någon annan än den låntagare som kontraktet gäller. Det är inte tillåtet att använda utrustningen i sammanhang eller för syften som kan strida mot gällande lagstiftning. Att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter för lånedatorn är heller inte tillåtet.

Låntagaren ansvarar för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte program, filer eller material som finns i datorn om till exempel hårddisken går sönder. Låntagaren ansvarar också för säkerhetskopiering. 

Skara kommun kan kontrollera utlånade datorer för att säkerställa att de vårdas och används som överenskommits. Skolan har då tillgång till allt innehåll som lagras på datorn.

Låneperiod

Lånet gäller den tid som eleven är inskriven vid Viktoriaskolan, från utkvitteringsdatum tills eleven slutar på skolan (oavsett anledning) eller säger upp avtalet. Avtalet är bindande under hela låneperioden, om det inte sägs upp. Eventuell uppsägning sker genom att kontakta rektor.

Förvaring

Låntagaren har totalansvar vad gäller datorn och dess utrustning vilket innebär att se till att inget skadas eller kommer bort. Datorutrustningen ska vara under uppsikt eller förvaras inlåst. Tänk på att datorn är stöldbegärlig egendom.

Försäkring

Lånedatorn är försäkrad genom Skara kommun. Försäkringen täcker skada och stöld på datorn, med begränsningar som framgår av försäkringsvillkoren.

Den bärbara datorn omfattas av ett försäkringsskydd som Skara kommun har tecknat hos Ateas försäkringsbolag. I de fall försäkringsersättning inte utgår från försäkringsbolaget är det låntagarens ansvar att fullt ut ersätta de kostnader som uppstått.

Om en dator kommer bort på ett sätt som försäkringen inte täcker ska låntagaren ersätta kommunen med datorns marknadsvärde. Försäkringen gäller inte för skador som orsakats medvetet. Detta gäller både inom och utanför skolan.

Låntagaren ska följa det som regleras i försäkringsbolagets villkor. I samband med undertecknande av avtal får låntagaren ta del av försäkringsvillkoren och anses i och med det vara medveten om att försäkringens omfattning är begränsad. 

Försäkringsvillkor Pdf, 293.6 kB.

Det kan också vara bra att låntagaren ser över sitt eget försäkringsskydd.

Om kontraktet inte följs

Om kontraktet inte följs är det rektor på Viktoriaskolan som avgör vilka åtgärder som är lämpliga utifrån det enskilda fallet. Om det finns anledning att misstänka olaglig handling görs en polisanmälan.

Skada eller fel

Låntagare får inte själv reparera eller på något annat vis göra åverkan på sin dator, och inte heller märka datorn enligt eget tycke. Skolan ansvarar för reparationer av datorn och kontaktar försäkringsbolaget. Låntagaren är skyldig att genast anmäla skador eller fel till skolan på den blankett som finns för det. Skolan bedömer skada och behov av service och/eller reparation.  

Stöld ska polisanmälas inom 72 timmar. Anmälan till skolan ska göras inom samma tid. Kopia på polisanmälan ska bifogas anmälan till skolan.

Om låntagaren har orsakat, eller medverkat till, att datorn kommit bort på otillåtet sätt är låntagaren ersättningsskyldig för inköp av ny dator. Lagar om till exempel bedrägeri med mera gäller alltid.

Om låntagaren medvetet eller genom oaktsamhet orsakar att datorn skadas eller förloras ska låntagaren ersätta den skada som uppkommit.

Användning av nätverk och internet

Internet gör det möjligt att kommunicera och byta information med människor och institutioner över hela världen. I dessa kontakter är låntagaren skolans ambassadör och ska därför uppträda på ett korrekt sätt.

Det innebär att du ska:

  • använda ett  vårdat språk
  • visa respekt för andra människor
  • respektera alla former av copyright

Det innebär att du inte får:

  • sprida texter, bilder, ljud eller annat material som kan upplevas som kränkande eller nedsättande
  • vidareförmedla personlig korrespondens utan upphovsmannens medgivande

Svensk lag gäller naturligtvis alltid.

Installation av programvara

Låntagaren ansvarar för att det inte finns eller installeras förbjuden eller piratkopierad programvara på datorn. Skolan kan utan förvarning kontrollera vilka program som finns installerade på elevens dator. Det är också förbjudet att kopiera programvara som finns på datorn och installera på andra datorer (till exempel hemma) om inte skolan har gett tillstånd till detta.

Säkerhetskopiering och lagring av data

Låntagaren är skyldig att löpande säkerhetskopiera väsentligt (för eleven och elevens arbete) digitalt innehåll (inte programvara) för att säkerställa att oavsiktligt raderad data på datorns lokala hårddisk enkelt kan återställas. Säkerhetskopiering kan ske på digitalt media, till exempel Office 365, USB-minne eller annan lagringstjänst.

Uppsägning av avtal

Bryter låntagaren mot undertecknat avtal har skolan rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Datorn ska i så fall lämnas tillbaka till skolan omedelbart.

Om förutsättningarna för skolans drift eller den övergripande strategin för arbetet med datorer i skolan förändras kan skolan säga upp avtalet. Uppsägningstiden är 1 månad.

Låntagare som önskar säga upp avtalet kontaktar rektor på skolan.

Denna sida uppdaterades