< >

Förskoleklass

Det finns cirka 220 barn som är folkbokförda i Skara och som ska börja förskoleklass i augusti 2021. Av dem bor många i Mariebergsskolans och Källeskolans upptagningsområde. Det gör att det kan vara svårt att erbjuda plats till alla som önskar de skolorna, och då kommer närhetsprincipen att användas i vårt placeringsarbete. Det innebär att de barn som har sin folkbokföringsadress närmast aktuell skola blir erbjudna plats.

Förskoleklassens mål och uppdrag

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen en obligatorisk skolform, där förskolans och grundskolans kulturer möts.
Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen.

Ett viktigt mål är att förskoleklass, grundskola och fritidshem ska knytas närmare varandra. Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och ligga till grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassens uppdrag är att utveckla en undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande, utifrån deras olika förutsättningar och behov. Lärarnas utmaning är att möta elevernas förväntningar när de kommer till förskoleklassen, och förbereda dem för fortsatt utbildning med bibehållen lust att lära. I förskoleklassen har vi därför pedagoger som känner till innehållet i både förskolans och grundskolans läroplaner.

Vad styr förskoleklassen?

Skollagens allmänna bestämmelser om skolan gäller för förskoleklassen. I läroplanen för den obligatoriska skolan (Lgr11) ingår också förskoleklassen.
Förskoleklassen är en del av skolan, och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Däremot finns det inga uppnåendemål för förskoleklassen.
Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem och mer information om förskoleklass finns att läsa på Skolverkets webbplats under fliken ”Undervisning”.
www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen

Skolverket Länk till annan webbplats.

Skolvalet

I januari får alla vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i Skara och ska börja i förskoleklass inbjudan till skolval.

För att göra ditt skolval ska du logga in med BankID i vår självservice "Mina sidor för barnomsorg och skolval". Om du inte har möjlighet att logga in med BankID kontaktar du oss.

När ett barn har två vårdnadshavare måste båda godkänna skolvalet. Den som inte registrerar valet måste alltså ändå logga in och acceptera den andres val för att det ska bli giltigt.

I samband med att du godkänner skolvalet godkänner du också att barnet får sin fritidshemsplacering på den valda skolan, om det skulle bli aktuellt.

Om ditt barn ska börja på friskolan Metis eller i en kommunal/privat skola i någon annan kommun, ska du meddela oss det med ett intyg från den placerande skolan. Vi har ansvar att kontrollera skolplikten för alla barn som är folkbokförda i Skara, och behöver därför dokumentation som styrker barnets skolplacering.

Under rådande pandemi har vi tyvärr inte möjlighet att bjuda in till öppet hus på våra skolor. Vill du ha mer information om någon skola är du välkommen att kontakta respektive rektor. 

Våra grundskolor

Placering

När skolvalet har stängt börjar vårt arbete med att skolplacera eleverna, vilket i första hand sker efter önskemål och plats. Om vi inte kan uppfylla ditt önskemål om skola, kommer barnet få en placering på någon av våra andra skolor.

Det är rektor på varje skola som avgör hur många elever de kan ta emot. Om en skola får fler sökande än den har platser, är det de barn som har sin folkbokföringsadress närmast aktuell skola som blir erbjudna plats. Det kallas för närhetsprincipen. 

I slutet av februari kommer du få beslut om ditt barns skolplacering.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, som har minst 3 kilometer skolväg och är placerade i den så kallade "anvisade skolan" utifrån upptagningsområde, är berättigade till skolskjuts. Skolskjuts finns till Ardalaskolan, Gällkvistskolan, Valleskolan och Varnhemsskolan.

Om du väljer en annan skola än "den anvisade" har inte kommunen någon skyldighet att erbjuda eleven skolskjuts. Är du osäker på vilken grundskola som hör till ditt barns upptagningsområde kontaktar du vår trafikplanerare.

Regler och övrig information om skolskjuts

Elevhälsa

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, och här kommer elevhälsa in. Inom elevhälsa i Skara finns specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykolog och skolläkare.

Elevhälsa har, tillsammans med rektorer och pedagoger, uppdrag att skapa miljöer som hjälper eleverna i deras lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsa arbetar också med det som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling.

Eftersom elevhälsa har som uppdrag att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, så har elevhälsans personal ett särskilt ansvar att utveckla varje elevs lärande och utveckling. Det finns därför ett nära samarbete mellan rektorer, pedagoger och elevhälsa.

Varje elev kommer, under tiden i grundskolan, att erbjudas flera hälsobesök och vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet.

Barnomsorg

Från och med första måndagen i augusti räknas ditt barn som skolbarn och från den dagen är det en fritidshemsplacering ditt barn ska ha, om du behöver barnomsorg.

Om ditt barn har en förskoleplacering ska du säga upp den. Uppsägningstiden är två månader och du säger upp placeringen via "Mina sidor" eller på avsedd blankett. Den dag uppsägningen kommer in till barn- och utbildningskontoret räknas som uppsägningsdag. Det räcker inte att meddela förskolan att ditt barn ska sluta.

Ansökan om en fritidshemsplacering gör du också via "Mina sidor" eller på avsedd blankett. Barnet kommer att få sin placering på den skola där det får sin skolplacering, så vänta med att ansöka om fritids tills du fått beslut om skolplacering, och du vet från och med vilken dag du behöver barnomsorg.

Om du i vanliga fall inte har behov av barnomsorg, men skulle behöva det tillfälligt under lovdagar eller andra enstaka dagar, kan du använda dig av ”fritids enstaka dagar”. Då kontaktar du aktuellt fritidshem och meddelar att du behöver en tillfällig placering. Fyll i blanketten ”Anmälan om fritids enstaka dagar” och lämna den till fritidshemmet på ditt barns skola. Avgiften är 100 kronor per tillfälle och barn. Maxavgiften per månad och familj är samma som för ordinarie fritidshemstaxa.

Fritidshem

Skolbyte inom kommunen

Om du framöver kommer att behöva byta grundskola inom kommunen, ska du logga in och ansöka om det på "Mina sidor" för barnomsorg och skolval.

Under menyvalet "Min sida - Mina placeringar" finns ditt barns alla placeringar i vår verksamhet. Bredvid aktuell skolplacering finns alternativet "Byte av skola", som du ska välja för att registrera ansökan om skolbyte.

Respektive rektor beslutar om det finns möjlighet att erbjuda plats på önskad skola.

Denna sida uppdaterades