< >

Elevhälsa

I samverkan med andra instanser, personal, elever och föräldrar ska vi skapa goda lärandemiljöer som främjar en gynnsam utveckling för varje elev.

Vi som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen i Skara kommun har startat ett gemensamt arbete för barn och ungdomar som vi kallar "Edvin". Det innebär att vi skapar en gemensam bas för det förebyggande arbetet, och en samsyn i hur arbetet med insatser ska samordnas för barn som far illa.

Barnens och ungdomarnas behov ska alltid stå i fokus!

Varför finns elevhälsan?

Elevhälsan ska tillsammans med lärare och rektor:

  • underlätta för eleverna att klara studierna
  • bidra till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling
  • bidra till att skapa miljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • arbeta med uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling

Därför arbetar elevhälsan framför allt hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans arbete riktar sig till alla elever, för att alla elever ska utvecklas och nå så långt som möjligt i förhållande till de kunskapskrav och mål som läroplanen pekar på. Elevhälsan arbetar i samråd för att elever som är i behov av särskilt stöd ska få rätt stöd.

Vem ingår i elevhälsan?

I elevhälsan ingår specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och psykolog. De arbetar i samråd med rektorer och pedagoger på förskolor och skolor.

Vem riktar sig elevhälsan till?

I Skara riktar sig elevhälsa till eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, som skollagen anger.

Vad är skolsköterskans roll?

Skolsköterskans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, med det friska i fokus. För att följa elevernas hälsa och välmående genomför därför våra skolsköterskor hälsobesök. Vid hälsobesöken kan skolsköterskan se om eleven behöver stöd i eller utanför skolan.

I förskoleklass, grundskola och grundsärskola erbjuds varje elev minst tre hälsobesök, då skolsköterskan gör allmänna hälsokontroller. I gymnasiet och gymnasiesärskolan erbjuds varje elev minst ett hälsobesök.

Skolsköterskorna vaccinerar eleverna enligt det allmänna vaccinationspro-grammet.

En elev kan få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser, som att plåstras om eller att få en bedömning av skada som man fått under ett utbildningsmoment.
Vård och medicinering utförs inte av skolsköterskan. Då handlar det om sjukvård och kontakt med närhälsan. Den kontakten får förälder eller elev ta på egen hand.

Vad är elevhälsoteam?

I Skara arbetar elevhälsans personal i team. Elevhälsas olika yrkeskategorier möts tillsammans med rektor för att öka den kraft och kunskap som krävs för att ge rätt stöd till våra elever. Allt för att de ska nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Denna sida uppdaterades