< >

Avgift

Avgiftsgrundande inkomst

Det är hushållets skattepliktiga inkomster per månad som är avgiftsgrundande för barnomsorgsavgiften. För att få fram genomsnittlig månadsinkomst delar du din årsinkomst med tolv.

Kom ihåg att även semesterersättning och ob-tillägg är exempel på skattepliktiga inkomster. Inkomster från andra länder är också avgiftsgrundande, oavsett i vilket land de beskattas.

Om du är osäker på hur mycket du tjänar, kan du prata med med den/de som betalar ut din lön.

Beslutad taxa för barnomsorg 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 72 att inkomsttaket för maxtaxan ska indexregleras årligen. 

Familjens yngsta placerade barn räknas som "barn 1", det näst yngsta som "barn 2" och så vidare.

Förskola/Familjedaghem 2022

Barn 1: 3% av inkomsten men högst 1572 kronor/månad
Barn 2: 2% av inkomsten men högst 1048 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten men högst 524 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Fritidshem 2022

Barn 1: 2% av inkomsten men högst 1048 kronor/månad
Barn 2: 1% av inkomsten men högst 524 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten men högst 524 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Under 2021 är maxtaxebeloppet 52 410 kronor per månad.

Fritidshemsplacering enstaka dagar

Om du bara har behov av fritids ibland kan du använda dig av det vi kallar för "fritids enstaka dagar". Avgiften är 100 kronor per dag och barn men den högsta avgiften per månad och familj följer ordinarie fritidshemstaxa.

Fritids enstaka dagar

Ansvar och regler

Den som står som fakturamottagare på en barnomsorgsplacering är ytterst ansvarig för den. Det innebär bland annat att lämna den information som vi behöver för att avgiften ska kunna faktureras rätt. Exempel på sådana uppgifter är inkomst, schema och ändrade familjeförhållanden med mera.

Inkomsten kan du anmäla via kommunens självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett. Om vi inte får in någon  inkomstanmälan kommer avgiften att faktureras utifrån aktuell maxtaxa. När det finns en anmäld inkomst beräknar vi avgiften på den, oavsett om det är en gammal anmälan, tills vi fått in en inkomständring.

Om du är sammanboende eller gift ska du anmäla båda som inkomstgrundare, även om barnet inte är gemensamt.

Föräldrar som inte bor tillsammans ska ha var sin placering utifrån sitt eget behov av barnomsorg. Avgiften beräknas då utifrån respektive hushålls inkomst med procentuell fördelning av inkomsten i de fall maxtaxa uppnås.

Fakturor

Avgiften faktureras 12 månader per år (även när barnet är ledigt). Fakturan avser innevarande månad och ska vara betald den sista vardagen i varje månad. Om avgiften inte betalas i tid har kommunen rätt att avsluta barnomsorgsplaceringen.

Om första och sista vistelsemånad inte är en hel månad, debiterar vi avgiften med 1/30 per dag för den del som barnet har varit placerat.

Fakturafel som beror på fel uppgifter från hushållen, justeras i samband med den retroaktiva avgiftskontroll som vi gör varje år.

Sjukavdrag

Om ditt barn är sjukt mer än en vecka kan du få avgiften reducerad. Från och med dag åtta görs ett avdrag med 1/30 av månadsavgiften för varje frånvarodag. 

Om barnet har en frånvaroperiod och sedan insjuknar i samma sjukdom inom fem dagar igen, får du avdrag från avgiften utan någon karens.

Anmälan om avdrag på grund av sjukdom ska du göra på avsedd blankett.
Du fyller i de dagar som barnet har varit hemma från fritids och lämnar sedan blanketten till fritids. Personalen på fritids ska kontrollera uppgifterna, underteckna blanketten och skicka den till barn- och utbildningskontoret för handläggning.

Avgiftskontroll

Den inkomstuppgift som du lämnar till oss kommer att jämföras med den taxerade årsinkomsten hos Skatteverket. Denna avgiftskontroll är retroaktiv och görs med två års fördröjning, eftersom det är först då som Skatteverkets uppgifter finns tillgängliga.

Andra eventuella fel som uppstått under kontrollåret kommer också justeras. Exempel på sådana fel är schema och/eller familjeförhållanden som ändrats.

Ett hushåll som betalat för mycket avgift får tillbaka pengar, medan de som betalat för lite får en faktura att betala.

Avgiftskontroll

Denna sida uppdaterades