< >

Avgift

Avgiften beräknas i procent på hushållets inkomst per månad före skatt. 
Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med tolv. Inkomster från andra länder är också avgiftsgrundande, oavsett i vilket land de beskattas.

Som inkomstgrundare på en placering är du ansvarig för att anmäla din inkomst och att lämna annan information som kan påverka avgiften.

Den som är räkningsmottagare för en placering är också ytterst ansvarig för den. Om det blir en justering i samband med avgiftskontrollen kommer vi därför att skicka fakturan/utbetalningen till räkningsmottagaren. Vi delar inte beloppet mellan dem som stått som inkomstgrundare på placeringen.

En eventuell justering i samband med avgiftskontrollen kommer vilket innebär att det är du som kommer få en faktura/utbetalning vid eventuell justering i samband med avgiftskontrollen.

Inkomsten ska du anmäla via "Mina sidor för barnomsorg" eller på avsedd blankett. Om det inte finns någon inkomst anmäld på placeringen kommer avgiften faktureras utifrån aktuell maxtaxa. När det finns en anmäld inkomst faktureras avgiften utifrån den (även om den är gammal) tills vi får in en inkomständring. 

Familjeförhållanden och barnets vistelsetid kan också påverka avgiften, så tänk på att anmäla även sådana förändringar.

Om du är sammanboende eller gift ska ni anmäla båda som inkomstgrundare även om barnet inte är gemensamt.

Eventuella fakturafel, som uppstår på grund av att de uppgifter vi har inte stämmer, justeras i samband med avgiftskontrollen.

Den inkomst som du anmäler till oss kommer att jämföras med din fastställda årsinkomst hos Skatteverket. Denna avgiftskontroll görs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Avgiften faktureras 12 månader per år (även under semesterperioder). Du betalar för barnets placering och inte för det antal timmar du lämnar. 
Fakturan avser innevarande månad och ska vara betald den sista vardagen i varje månad. Om avgiften inte betalas i tid har kommunen rätt att säga upp barnomsorgsplaceringen.

Om första och sista vistelsemånaden inte är en hel månad fakturerar vi avgiften med 1/30 per dag för den del av månaden som barnet varit placerat.

Föräldrar som har separerat ska ha var sin placering utifrån sitt egna behov. Avgiften beräknas då utifrån varje hushåll, med en fördelning i procent av inkomsten (i de fall man når upp till maxtaxan).

Avgiftsgrundande inkomst

Det är hushållets skattepliktiga inkomster som är avgiftsgrundande för barnomsorgsavgiften. Kom ihåg att även semesterersättning och ob-tillägg är exempel på sådana inkomster. Om du är osäker kontaktar du den som betalar ut din lön.

Beslutad taxa för barnomsorg 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 72 att inkomsttaket för maxtaxan ska indexregleras årligen. 

Familjens yngsta placerade barn räknas som "barn 1", det näst yngsta som "barn 2" och så vidare.

Förskola/Familjedaghem 2022

Barn 1: 3% av inkomsten men högst 1572 kronor/månad
Barn 2: 2% av inkomsten men högst 1048 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten men högst 524 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Fritidshem 2022

Barn 1: 2% av inkomsten men högst 1048 kronor/månad
Barn 2: 1% av inkomsten men högst 524 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten men högst 524 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Under 2022 är maxtaxebeloppet 52 410 kronor per månad.

Avdrag för allmän förskola

Från och med höstterminen det år som ditt barn fyller tre år till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har det rätt till allmän förskola.

Den allmänna förskolan innebär att barnet har rätt till avgiftsfri, pedagogisk verksamhet i förskola 525 timmar per läsår som fördelas på 15 timmar per vecka. Tiderna för allmän förskola är tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30.

Det innebär att du, om du lämnar mellan klockan 8.30-11.30 varje vardag, inte betalar någon barnomsorgsavgift under grundskolans terminer. 

Om du lämnar ditt barn på andra tider får du istället ett avdrag på avgiften. Då betalar du 65 % av ordinarie avgift under grundskolans terminer.

Allmän förskola följer skolans läsår så under jul- och sommarlov betalar alla enligt ordinarie taxa (även om barnet är ledigt).

Allmän förskola finns inte hos dagbarnvårdare. Om du har den omsorgsformen för ditt barn betalar du alltid enligt ordinarie taxa.

Sjukavdrag

Om ditt barn är hemma på grund av sjukdom mer än en vecka kan du få avdrag på avgiften.

Från och med dag åtta får du ett avdrag med 1/30 av månadsavgiften för varje frånvarodag.

Om barnet har haft en frånvaroperiod och insjuknar i samma sjukdom inom fem dagar, får du avdrag på avgiften utan någon karens.

Anmälan om avdrag på grund av sjukdom ska du göra på avsedd blankett. Du fyller i vilka dagar barnet varit hemma från förskolan. Lämna blanketten till personalen på förskolan som intygar dina uppgifter med sin underskrift. Blanketten ska du eller förskolan skicka till barn- och utbildningskontoret som justerar avgiften på nästkommande faktura.

Denna sida uppdaterades