< >

Barnomsorgspeng

Riksdagen har fattat beslut om att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli 2009 och Allmän förskola även för treåringar från och med den 1 juli 2010.

Beslutet medför nya bestämmelser bland annat om vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i enskild regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag.

Lagändringarna innebär sammanfattningsvis följande:

  • Ett nytt begrepp - pedagogisk omsorg - införs. Det ersätter begreppet familjedaghem i lagtexten och kan omfatta flera varianter.
  • Hemkommunen, istället för som tidigare vistelsekommunen; ska svara för att barnet erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
  • Det införs en skyldighet för en kommun att ta emot ett barn från en annan kommun i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg om barnets vårdnadshavare (den/de som har det juridiska ansvaret för ett barn) önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.
  • Det införs en rätt till ersättning för den kommun som tar emot ett barn från en annan kommun.
  • Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande.
  • Det införs ett krav på godkännande även för pedagogisk omsorg och det blir en skyldighet för kommunen att ge bidrag till verksamhet som fått godkännande.
  • Bidrag ska kunna delas mellan olika bidragsberättigade enskilda verksamheter, dock är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för samma barn till fler än två enskilda huvudmän (begreppet "huvudman" är en förvaltningsrättslig term som syftar på den myndighet eller annan likartad organisation, kommun eller myndighet som ansvarar för verksamheten).
  • Kommunens beslut om godkännande och rätt till bidrag ska kunna överklagas med förvaltningsbesvär.
  • Kommunen får utvidgad informationsskyldighet.
  • Med start den 1 juli 2010 utvidgas kommunens skyldighet att anordna Allmän förskola från tre år i stället för från fyra år.

Denna sida uppdaterades 2020-08-12

Dela: