Skaras Anpassad grundskola finns på Mariebergskolan.

Skaras Anpassad grundskola finns på Mariebergskolan.

Anpassad grundskola 7-9 finns även på Viktoriaskolan.

Anpassad grundskola 7-9 finns på Viktoriaskolan.

< >

Anpassad skola (särskola)

I Skara arbetar vi för att ge barn/elever bästa möjliga kvalitet på utbilding. Inom anpassad grundskola strävar vi hela tiden efter att utveckla vår verksamhet för att för att eleverna ska ges en optimal utveckling i en lärande miljö.

Vi arbetar i team med pedagoger och elevstödjare där vi tillsammans tar till vara på de olika kompetenserna. Vi ser vikten av att utgå från barnet och elevers motivation och intresse, lära tillsammans och tänka kreativt. Att dra nytta av den digitala teknikutvecklicklingen samt öppna upp för olika lärmiljöer är en självklarhet för oss. 

Om anpassad skola

Anpassad skola syftar till att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning, en utbildning som är anpassad utifrån elevens egna förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskola och gymnasiet. Kommunen erbjuder också vuxenstudier för de elever som gått färdigt anpassad gymnasieskola. 

Anpassad skola ersätter tidigare benämningar grundsärskola/gymnasieutbildng med start 1 juli 2023.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning och bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.
Eleven följer anpassad grundskolans läroplan och kursplaner, och precis som grundskolan är utbildningen nio år.

Inom anpassad grundskola läser eleven ämne eller ämnesområden, eller en kombination av båda.

Att gå i anpassad grundskolan se olika ut. Några elever går tillsammans med grundskolans elever, men undervisas utifrån anpassad grundskola kursplaner.
Andra elever bildar en egen klass/grupp men deltar i vissa ämnen i grundskoleklasserna och är tillsammans med grundskolans elever i den gemensamma skolbyggnaden. Varje elev får möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förmågor utifrån sina förutsättningar och behov.

Elever i årskurs 1-6 är på Mariebergsskolan och elever i årskurs 7-9 är på Viktoriaskolan. Elever som läser ämnesområden går årskurs 1-9 är på Mariebergsskolan.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är för ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och bedöms att inte kunna nå upp till nationella kunskapskrav i gymnasieskolan.

Utbildningen är frivillig och fyraårig. Till anpassad gymnasieskola söks via Utbildning Skaraborg. 

​Anpassad gymnasieskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska ge eleverna en god grund för personlig utveckling och ge dem verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Genom studierna ska de också stärka grunden för det livslånga lärandet.

Inom anpassad gymnasieskola säker eleven ett individuellt eller nationellt program. En elev på ett individuellt program läsa kurser från ett nationellt program. 

Anpassad utbildning för vuxna

Anpassad undervisning för vuxna, eller Invux som vi väljer att kalla det, vänder sig till vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Invux är en trygg skola där eleven får känna att hon eller han lyckas.

Den studerande ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Den studerande ska stödjas och uppmuntras i sitt lärande.

Skolformen finns på två nivåer - grundläggande nivå och gymnasial nivå. Det finns flera ämnen att välja mellan som du kan ha nytta av i hemmet, på fritiden eller på jobbet.

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå

En vuxen med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år hon eller han fyller 20 år, om hon eller han;

  • är bosatt i landet
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Utbildning på grundläggande nivå kan ske i följande ämnen; svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi, teknik, hem- och konsumentkunskap, individ och samhälle samt natur och miljö.

Utbildning på gymnasial nivå

En vuxen med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år hon eller han fyller 20 år, om hon eller han;

  • är bosatt i landet
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor

Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan, men har slutfört utbildning i anpassad gymnasieskola. eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Utbildning på gymnasial nivå kan bedrivas i alla kurser som erbjuds inom anpassad gymnasieskola.

Ansökan till särskild utbildning för vuxna (Invux)

Ansökan till Invux görs på telefon 0511-323 16.


Denna sida uppdaterades