Skara

Innan du ansöker

Bygglov

Bygglov behöver du söka när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad.
Oftast krävs bygglov också för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasningar av balkonger eller uterum. Ditt bygglov gäller i fem år från det att det vunnit laga kraft och du måste påbörja byggnads-arbetet inom två år. Mer information om när bygglov krävs och hur ansökan om bygglov går till finns under länken Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov.

Liten avvikelse

Om det du tänker bygga avviker från detaljplanen kan det ändå gå att få bygglov. En förutsättning är att avvikelsen är liten och följer planens syfte. Dessutom måste grannarna få möjlighet att lämna synpunkter, men de har inget veto.
Om kommunens handläggare först bedömer att det är möjligt att ge bygglov med liten avvikelse, kan det ändå sedan bli avslag när alla synpunkter sammanvägts.
Något annat ändamål än vad detaljplanen tillåter, till exempel industri inom en plan som bara tillåter bostäder, kan aldrig behandlas som en liten avvikelse. Kommunen håller på att lägga upp alla gällande detaljplaner på hemsidan, ett fåtal finns redan nu tillgängliga här

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område och utanför det som kallas för sammanhållen bebyggelse har du rätt att göra mindre tillbyggnad utan bygglov. För andra byggnationer krävs bygglov, även där det saknas detaljplan. I vissa områden som saknar detaljplan kan det finnas områdesbestämmelser som reglerar hur du får bygga.

Anmälningspliktiga åtgärder


I en del fall ska du göra en anmälan även om det du planerar att göra inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Exempel på det är ändring av ventilationsanläggning, rivning av bärande väggar, installation av rökkanal eller vatten- och avloppsanordningar.

Samtidigt som du lämnar in din anmälan vill kommunen även få in förslag på kontrollansvarig, förslag till kontrollplan och ritningar som visar vad anmälan avser och konstruktionsritningar.

När du lämnat in din anmälan kallar eventuellt kommunen dig till tekniskt samråd. Vid samrådet förs alltid protokoll och en kontrollplan presenteras. Syftet med detta är att kommunen ska ha underlag för att kunna ge ett startbesked. Det är först när du fått ett startbesked som du kan påbörja arbetet.

Kontrollansvarig

De flesta åtgärder som kräver bygglov kräver också en så kallad kontrollansvarig. Undantag kravet på kontrollansvariga är mycket enkla åtgärder som inte är tekniskt avancerade. Till exempel är vanligen garage, uterum och fasadändringar undantagna. I vissa fall krävs även en kontrollansvarig vid rivning och anmälningspliktiga åtgärder. En kontrollansvarig är till för att hjälpa dig genom bygget, genom att följa upp att du uppfyller samhällets krav, även om du som byggherre alltid bär yttersta ansvaret.

Kontrollansvariga ska kunna vis att de är behöriga genom att vara certifierade. Läs mer om kontrollansvariga i denna folderlänk till annan webbplats och hitta certifierade kontrollansvariga på boverkets hemsidalänk till annan webbplats.


Avgifter


En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, bygg-/rivningslov och anmälan. Avgiften grundar sig på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige och beror bland annat på hur omfattande ärendet är. Eftersom avgiften avser prövningen av ärendet kommer du faktureras även om du får avslag på din ansökan.
Kommunens rådgivning är däremot gratis.

Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift om du bygger/river eller tar i anspråk en byggnad utan lov. I en del fall kan du bli tvungen att återställa eller riva det du byggt.

Tänk också på att du inte börjar bygga förrän du fått både bygglov och startbesked. Även i de fallen har kommunen skyldighet att ta ut en sanktionsavgift.

Dela:
Senast uppdaterad: 2013-09-24

Kontakt

Bygglovshandläggare/
Byggnadsinspektörer

Anton Broberg Holm
Telefon 0511-321 59

Mikael Peterson
Telefon 0511-320 47

Byggnadsinspektör/
Energirådgivare
Håkan Wedlund
Telefon 0511-325 57

Stadsarkitekt
Anders Kyrkander

Telefon 0511-325 58

Mätningsingenjör
Malin Antonsson
Telefon 0511-325 68

Besöksadress
Trädgårdsgatan 2

Öppettider
Måndag-Fredag
8.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

 

Skara kommun, Stortorget 2, 532 88 Skara. Telefon: 0511-320 00,
Fax: 0511-320 02 Org.nr: 212000-1702. E-post: skara.kommun@skara.se.

Skara kommuns intranät - inloggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster