Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Information till utförare

Skara kommun har infört eget val inom hemtjänsten enligt lagen(2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Detta innebär att du som utförare har möjlighet att ansöka om godkännande för att få utföra hemtjänst i Skara kommun.

Vem kan ansöka om att bli utförare av hemtjänst?

Den som har ett företag eller planerar att starta ett företag med en verksamhet som utför tjänster i enskildas hem i form av service och/eller omvårdnad. Vilka hemtjänstinsatser omfattas av det egna valet?

 • Serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen
 • Personlig omvårdnad enligt Socialtjänstlagen
 • Omvårdnadsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Insatserna ska utföras alla dagar mellan kl 06:00 — 23:00. Vid vård i livets slutskede svarar utföraren även för insatser mellan kl 23:00 och 06:00.

Tjänster som inte ingår i kundvalet

 • Kommunal hälso- och sjukvård och rehabiliteringsinsatser som utförs av legitimerad personal, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
 • Nattillsyn kl 23.00 — 06.00
 • Ej biståndsbedömt anhörigstöd
 • Matleverans

Krav för att bli godkänd utförare?

För att bli godkänd utförare måste du följa gällande lagstiftning och leva upp till de krav på kvalitet och utförande som omsorgsnämnden beslutat. De krav som kommunen ställer på dig framgår av förfrågningsunderlaget och bilaga 3, Kvalitetskrav vid kundval.

Ansökan

Ansökan sker genom ansökningsformuläret. Ansökan sker på svenska och ska vara undertecknat av behörig företrädare för sökande. Ansökan och bilagor lämnas i ett neutralt kuvert, som ska vara förseglat och tydligt märkt "Ansökan valfrihetssystem inom hemvården i Skara kommun" och skickas till; Skara kommun Omsorgsförvaltningen 532 88 SKARA Ansökan kan också lämnas in till receptionen på kommunledningskontoret eller omsorgskontoret. Ansökan via e-post eller fax accepteras inte.

Prövning av ansökan

Handläggning av ansökningar om att bli leverantör av hemvård sker i två steg. 1. Kontroll av kvalificeringskrav 2. Kontroll av kvalitetskraven

Handläggningstiden uppgår till maximalt 60 dagar.

Handläggning och beslut

Varje ansökan kommer att behandlas och avslutas med ett beslut. Beslut fattas av omsorgsnämnden, som sammanträder varje månad, utom i juli månad. När protokollet är justerat underrättas den sökande om beslutet. Avtalstecknande och igångsättande av leverantörens verksamhet sker sedan inom 60 dagar från underrättelse om godkännande.

Avtal

Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper tillsvidare med 90 dagars uppsägningstid för leverantören samt med 80 dagars uppsägningstid för kommunen.

För leverantören kan uppsägning inte ske förrän tidigast 180 dagar efter avtalets tecknande.

Ersättning

Ersättning betalas enligt huvudregeln inte till utförare/leverantör för tid som inte utförts. Om brukaren lämnar återbud senare än en timme innan insatsen ska utföras eller inte är hemma när insatsen ska utföras, så utgår ersättning motsvarande den tid som skulle utförts.

 • Om brukaren vet att denne inte kommer att vara hemma när insatserna är planerade att utföras, ska detta anmälas till utföraren. Förändringen ska dokumenteras och anmälas till kommunen enligt upprättad rutin.
 • Om brukaren oplanerat och tillfälligt inte tar emot en insats vid enstaka dag eller tillfälle under dag ska detta dokumenteras av utföraren. Detta gäller även vid oplanerad längre frånvaro, exempelvis när brukare blir inlagd på sjukhus eller vistas på korttidsboende.
 • Vid brukares dödsfall utbetalas ingen ytterligare ersättning utöver de dokumenterade insatser som behöver göras i samband med dödsfallet

Tilläggstjänster

Utföraren har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster under förutsättning att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • De insatser som beviljats i biståndsbeslutet får inte behandlas som tilläggstjänster. Brukaren kan dock välja att köpa tjänster av samma typ som de biståndsbedömda insatserna.
 • Tjänsterna utförs då utöver biståndsbeslutets nivå som tilläggstjänst.
 • Insatser inom biståndsbeslutet får inte föras över till tilläggstjänster. Om så sker har kommunen rätt av häva avtalet med leverantören
 • Tilläggstjänster ska vara frivilliga för brukaren och får inte vara en förutsättning för att denna ska kunna välja leverantören.
 • Vilka tilläggstjänster som leverantören erbjuder ska vara kända för såväl kommunen som brukaren och framgå av det informationsmaterial som biståndsbedömaren ger till brukarna vid biståndsbeslut.

Vid ansökan anges vilka tilläggstjänster företaget kommer att erbjuda. Även nya tilläggstjänster ska anmälas till kommunen, så att de kommer med i informationen om valbara utgörare.

Tilläggstjänster faktureras av leverantören direkt till brukaren. Kommunen betalar inte för tilläggstjänster.

Information till den enskilde

Kommunens biståndshandläggare informerar den enskilde om valfrihetssystemet och vilka utförare som finns att välja mellan.

Marknadsföring

Utföraren har rätt att marknadsföra sin egen verksamhet. Kommunen förutsätter att utförarens marknadsföring är utformad på ett sådant sätt att den enskilde inte uppfattar den som påträngande och att den i övrigt är etiskt försvarbar. Inför valet av utförare informerar biståndshandläggaren den enskilde om vilka utförare av hemtjänst som finns inom kommunens valfrihetssystem. Den enskilde avgör själv om information till anhöriga ska ges. I samband med valet får den enskilde en informationsmapp.

Information finns även på kommunens webbplats.

Information är utformad på ett likvärdigt sätt mellan alla utförare. Utföraren lämnar underlag utifrån kommunens mall i samband med ansökan och avtalstecknandet.

Vill du veta mer om det egna valet?

Har du frågor om ansökan, villkor för utförandet och annat kring valfrihetssystemet är du välkommen att kontakta oss..

Denna sida uppdaterades 2019-12-30

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.