Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, verkar för att brottsligheten ska minska och att tryggheten i samhället ska öka. Detta görs bland annat genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets rekationer på brott. I kommunens brottförebyggande råd sitter tjänstemän från olika förvaltningar samt den lokala polisen.

Samverkan för ökad trygghet

Skara kommun och Polismyndigheten Region Väst, Lokalpolisområde Västra Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Syftet med överenskommelsen är att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten inom Skara Kommun.

De åtgärder som polisen och kommunen tagit fram i denna överenskommelse är kopplad till en gemensamt framtagen problembild baserad på lokala kartläggningar och medborgardialoger. Utifrån problembilden har prioriterade områden valts, och inom dessa ett antal åtgärder. Den lokala brottsförebyggande arbetsgruppen, BRÅ-gruppen, utarbetar förslaget till överenskommelse, handlingsplan och medborgarlöfte.

Samverkansöverenskommelsen berör endast det som parterna kommit överens om att samverka kring. Därutöver kommer brottsförebyggande insatser pågå vid sidan om överenskommelsen.

Medborgarlöfte 2017

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från den lokala problembilden och prioriteras genom medborgardialog, medarbetardialog vid polisen samt gemensam kunskap inom polisen och kommunen.

Problembild

Den upplevda tryggheten som invånarna i Skara beskriver är inte överrensstämmande med den reella risken för att bli utsatt för brott. I nationell jämförelse och även i jämförelse med liknande kommuner har Skara en större grad av trygghet. Enstaka allvarliga händelser, faktisk ökning av antalet anmälda brott i kombination med stort fokus på otrygghetsfrågor i media kan ha bidragit till upplevelsen.

Våldsbrott i offentlig miljö sker i Skara på några få platser i anslutning till krogmiljö och runt resecentrum. Trenden för denna kategori brott är ökande.

Det råder en osund cykelkultur, framförallt i Skara centrum. Beteenden som vittnar om okunskap om trafikregler, bristande respekt för gällande lagstiftning samt bristande kontroll från polisen beträffande efterlevnad av regler.

Medborgarlöften

Kommunen lovar

  • Utbildning av krögare och personal (utbildningen ansvarsfull alkoholservering)

Polisen lovar

  • Sex trafikinsatser med inriktning mot cykel

Tillsammans lovar vi

  • En trygghetsvandring
  • Två restaurangtillsyner
  • En samlad informationskampanj om cykelsäkerhet


Denna sida uppdaterades 2017-01-26

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.