Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Kommande sammanträde

Kungörelse med föredragningslistan till kommunfullmäktiges nästa sammanträde publiceras här i samband med annonsering av sammanträdet, vilket sker ca 10 dagar före utsatt dag.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls normalt i Djäkneskolans aula. Handlingar till sammanträden kan erhållas hos Kommunledningskontoret, Stortorget 2, Skara, tel 0511-324 39.

Nästa sammanträde

Kommunfullmäktige i Skara sammanträder måndagen den 24 april 2017, klockan 18:30 i Djäkneskolans aula, för behandling av följande ärenden:

 1. Upprop
 2. Val av protokollsjusterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Remittering av eventuella motioner
 5. Besvarande av interpellationer
 6. Besvarande av eventuella frågor
 7. Information om Skara kommun Förvaltnings AB:s verksamhet
 8. Information om Skara Energi AB:s verksamhet
 9. Information om Centrumbostäder i Skara AB:s verksamhet
 10. Information om Näringsrådhuset Skara AB:s verksamhet
 11. Information om Music Development Factory AB:s verksamhet
 12. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda för 2016 års förvaltning
 13. Årsredovisning 2016 Skara kommun
 14. Ombudgetering av investeringar från 2016-2017
 15. Miljöstrategi för Skara kommun
 16. Inköp av Furan 1
 17. Upphandling av paviljonger för utökad förskoleverksamhet
 18. Nya regler för kommunalt partistöd
 19. Förslag till ny samarbetspartner angående Skara kommuns överförmyndarverksamhet
 20. Personalbokslut 2016 för Skara kommun
 21. Ansvarsfrihet 2016 för kommunalförbundet Göliska IT
 22. Ansvarsfrihet 2016 för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
 23. Besvarande av motion om åldersbestämning av ensamkommande barn
 24. Besvarande av motion om digitala informationstavlor
 25. Besvarande av motion om tiggeri på Skaras gator och torg
 26. Redovisning av genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits av kommunfullmäktige 2017
 27. Redovisning av obesvarade motioner 2017
 28. Valärenden
 29. Anmälningsärenden

Skara den 7 april 2017

Jessica Bredenberg Mikael Hätting

Ordförande Sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret, Stortorget 2.

Den som har svårt för trapporna upp till aulan på grund av funktionsnedsättning kan kontakta kansliavdelningen 0511-324 39 eller 0511-324 66 så ordnas assistans.

Välkomna! 

Denna sida uppdaterades 2017-04-07

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram