Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Kommande sammanträde

Kungörelse med föredragningslistan till kommunfullmäktiges nästa sammanträde publiceras här i samband med annonsering av sammanträdet, vilket sker ca 10 dagar före utsatt dag.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls normalt i Djäkneskolans aula. Handlingar till sammanträden kan erhållas hos Kommunledningskontoret, Stortorget 2, Skara, tel 0511-324 39.

Nästa sammanträde

Kommunfllmäktige i Skara sammanträder måndagen den 27 februari 2017, klockan 18:30 i Djäkneskolans aula, för behandling av följande ärenden:

 1. Upprop

 2. Val av protokollsjusterare

 3. Godkännande av dagordning

 4. Remittering av motioner

 5. Besvarande av interpellationer

 6. Besvarande av eventuella frågor

 7. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017

 8. Skara kommuns äldreomsorgsplan 2016-2040

 9. Strategi för ökad internationalisering

 10. Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

 11. Verksamhetsområde vatten och avlopp

 12. Förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019

 13. Riktlinjer för ersättningskommittén

 14. Lönepolitiska riktlinjer 2017

 15. Arvode för vice ordförande i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

 16. Avfallsföreskrifter från och med 2017

 17. Ändrade taxor och avgifter för Stift- och landsbiblioteket

 18. Besvarande om motion om rening av vatten från läkemedelsrester

 19. Besvarande av motion om skyltning av lekplatser

 20. Besvarande av motion om personaltäthet inom Skaras förskolor

 21. Besvarande av motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster

 22. Besvarande av motion om vägen genom Skärvs by

 23. Besvarande av motion om att skydda Skaras vattentäkt

 24. Besvarande av motionen om att skapa möjligheten till att tillämpa ”seniorer i skolan” för kommunens skolor

 25. Valärenden

 26. Anmälningsärenden

Skara den 15 februari 2017

Jessica Bredenberg                Mikael Hätting

Ordförande                            Sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret, Stortorget 2.

Den som har svårt för trapporna upp till aulan på grund av funktionsnedsättning kan kontakta kansliavdelningen 0511-324 39 eller 0511-324 66 så ordnas assistans.

Välkomna! 

Denna sida uppdaterades 2017-02-16

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram