< >

Kommunens revisorer

Revisionen utgör ett av kommunfullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera den kommunala verksamheten.

Inför varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige i Skara revisorer som ska granska kommunens verksamhet. I sitt granskningsarbete biträds revisorerna av sakkunniga biträden. Revisorerna väljs ur de politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt, dvs. revisorerna kan inte genomföra omröstning i revisionsfrågor. Revisorerna är politiskt neutrala när de utför sitt revisionsuppdrag.

Uppgift

Revisorernas uppgift anges i kommunallagen där det framgår att revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. På samma sätt granskar revisorerna genom lekmannarevisorerna de kommunala företagen.

Inom denna ram ska revisorerna pröva om:

  • Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • Om räkenskaperna är rättvisande
  • Om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig

Revisorernas granskningar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

Revisorerna granskar inte kommunens myndighetsbeslut mot enskilda kommuninvånare.

Kommunens revisorer 2019-2022

Jan-Ove Gutegård Jakobsson (S), ordförande

Eva Eriksson (C), vice ordförande

Anita Afzelius-Alm (L)

Freddie Wendin (S)

Lasse Fredman (S)

Ulf Frejinger (M)

Lars Bergdahl (opol)

 


Denna sida uppdaterades 2020-01-07

Dela: