Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Tullportagärdet, planprogram

Bakgrund

Under 2011 genomfördes en arkitekttävling för en ny högstadieskola i Skara tätort. Syftet med tävlingen var dels att lämna förslag på en ny skola, dels att belysa områdets möjliga utvecklingsvägar. Tävlingsresultatet skulle utgöra ett underlag i form av idéer och visioner för det fortsatta utrednings- och planeringsarbetet.

I tävlingsuppgiften ingick att ge förslag till en långsiktigt hållbar och levande stadsdel med tydliga kopplingar till omkringliggande bostads- och verksamhetsområden. Utmaningen var att skapa en helt ny stadsdel där blandad bebyggelse, bostäder, arbetsplatser och skola, kombineras med gröna parker i sjönära läge.

I tävlingsprogrammet formulerades bland annat denna målbild för den ”nya” stadsdelen: En stadsdel där man tar avstamp i historien för att möta framtidens behov och där människor, miljö och arkitektur sammanflätas på ett kreativt, fantasifullt och utmanande sätt”. Ur tävlingsprogram för inbjuden arkitekttävling 2011-09-14.

Efter ett prekvalificeringsförfarande inbjöds fem arkitektföretag till att delta i arkitekttävlingen. De bidrag som slutligen redovisades finns alla till kommunens förfogande och kan nu fritt användas för inspiration och underlag i det fortsatta utrednings- och planeringsarbetet.

Beskrivning

Syftet med planprogrammet är att ta fram ett samlat planeringsunderlag för den framtida fysiska planeringen för stadsdelen Tullportagärdet. Att utreda förutsättningar och visa på visioner och utvecklingsmöjligheter för stadsdelen. Programmet kommer att ligga till grund för fortsatt detaljplanering.

Programmet remitteras till berörda instanser och fastighetsägare under ett samrådsskede varefter en bearbetning görs utifrån inkomna synpunkter innan det slutligen godkänns av kommunstyrelsen.


Utställning

Utställning av planprogram för stadsdelen Tullportagärdet pågår på Plan- och byggenheten på Trädgårdsgatan 2, mellan 23 maj – 30 juni 2016. Handlingarna finns även att läsa här på hemsidan.

Synpunkter ska lämnas senast torsdag 30 juni. Postadress: Kommunstyrelsen, 532 88 Skara. E-post: skara.kommun@skara.se

Tidplan

  • Samråd: sommar 2016
  • Kommunstyrelsens godkännande: september 2016

Denna sida uppdaterades 2016-05-20

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.