Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

Foto: Janne Andersson, 2013

< >

Stationsområdet, etapp 1

Granskning

Stationsområdet har under en längre tid varit föremål för tankar, idéer och utredningar som alla syftat till att omvandla området i någon mån. De olika utredningarna har skiljt sig åt men alla har gett uttryck för en liknande problematik - att det känns otryggt, mörkt och som en baksida av staden, att det inte har varit en representativ entré till Skara som stad. Mot bakgrund av detta tog kommunen fram ett planprogram för hela stationsområdet där den tänka utvecklingen av området har delats in i 3 etapper, detta är nu det första steget.

Detaljplanen syftar till att förtäta stadsstrukturen och skapa nya centrala stadsrum där bostäder och verksamheter får plats att utvecklas. Syftet är också att överbrygga den barriär som stationsområdet idag är mellan de södra och norra delarna av tätorten. Området ska även i fortsättningen ha funktionen som en transportnod för kollektivtrafiken och erbjuda möjlighet för pendlare att parkera. Målbilden är att skapa en bra och estetiskt tilltalande mötesplats som känns trygg att vistas i.

Detaljplansförslag presenterades för kommunstyrelsen den 7 februari. Därefter gick förslaget ut på granskning.


Tidplan

Detaljplanen för Stationsområdet har varit föremål för samråd under tiden 2 november till och med den 1 december 2017. Detaljplanen har skickats ut till sakägare och remissinstanser, varit uppsatt på samhällsbyggnadskontoret, Trädgårdsgatan 2 samt funnits tillgänglig för nedladdning på kommunens hemsida.

Efter samrådet har detaljplanen reviderats utefter inkomna synpunkter och skickades därefter ut på granskning under tiden den 26 februari till 26 mars för ytterligare samråd med allmänheten.

Kf:s beslutade om att godkänna planen den 11 juni 2018. Beslutet har vunnit laga kraft.


Denna sida uppdaterades 2018-08-20

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.