Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Naturvård

Kommunens naturvårdsarbete

Naturvård innebär framför allt att värna om den biologiska mångfalden, men även att se till att naturen finns tillgänglig för människor på ett långsiktigt hållbart sätt. Naturvård är ett gemensamt ansvar för markägare, stat och kommun men också för alla som besöker och nyttjar markerna.

Har du frågor kring något som rör naturvård, kontakta vår kommunekolog på miljöenheten.

Naturvårdsprojekt

Kommunen är ofta involverad i olika typer av lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-projekt. Projekten finansieras av Naturvårdsverket. Syftet med projekten är att stimulera kommunens och lokala föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Under åren har Skara kommun bland annat genomfört flera våtmarksprojekt. Just nu pågår ett bevarandeprojekt för flodkräftan.

Vingängen - kommunens egna naturreservat

Vingängen är ett naturreservat som bildades 2010. Det är det första och hittills enda kommunala naturresveratet i Skara. Utöver Vingängen finns många naturreservat och Natura 2000 områden inom Skara kommun, speciellt många finns i Valle.

Naturreservatet Vingängen bjuder på en spännande blandning av biologi, kulturhistoria och friluftsliv. Naturreservatet ligger intill och söder om tätorten Axvall. Genom reservatet går elljusspår och stigar som tar dig in i vackra ekhagar, öppna betesmarker och stämningsfulla skogsmarker.

Hornborgasjön - en enorm naturvårdssatsning

Den kanske största naturvårdsatsningen i Skaras historia är Hornborgasjön som efter restaureringen i mitten av 1990-talet åter är en av landets förnämsta fågelsjöar. Trandansen, vid sjöns sydvästra sida, är känd över hela världen. Varje år drar de cirka 10 000 rastande tranorna uppemot 150 000 besökare.

Hyggesfritt skogsbruk

Den tätortsnära skogen sköts med metoder som liknar de som används inom hyggesfritt skogsbruk. Målet är att skogen på lång sikt ska kunna brukas utan att marken någonsin blir så kal som vid slutavverkning genom kalhuggning. Vid hyggesfritt skogsbruk är marken kontinuerligt skogbevuxen och ett visst minsta virkesförråd ska finnas kvar efter avverkning.

Nedtagning av träd

Har du önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens mark? 
Fyll i ansökningsblankettenPDF och skicka den till miljöenheten så kommer vi att göra en bedömning om det är möjligt att ta ned trädet. Kommunen är genrellt restriktiv till att fälla friska träd. 
Bedömningen utgår ifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska värde
  • Trädets estetiska värde
  • Trädets kondition
  • Om de boende i området påverkas negativt av trädet och om grannarna är överens

Träd tas inte ner för att:

  • löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark
  • de skymmer parabolantenner
  • de skuggar bostadshus eller tomter korta tider på dagen
  • det är dålig tillväxt i tomtens vegetation

Denna sida uppdaterades 2017-03-08

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram