< >

Tandvård

Miljöfarlig verksamhet

En tandläkarmottagning är enligt miljöbalken en miljöfarlig verksamhet. Kvicksilver som finns i amalgam är en tungmetall som ska bort ur kretsloppet. Kvicksilver som hamnar i avloppet leds till det kommunala avloppsreningsverket där det till största delen samlas i slammet. Samtliga avloppsrör från såväl behandlingsplatser som diskbänkar kan innehålla stora mängder kvicksilver från nuvarande eller tidigare verksamhet. Rören och innehållet i dem blir så kallat farligt avfall.

Tandläkarverksamhet är inte anmälningspliktig enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, men miljöenheten har ändå hand om tillsynen av tandvårdsverksamheterna i Skara.

Amalgamavskiljare

Även om amalgam inte längre används för att laga tänder hanteras gammalt amalgam regelbundet på tandläkarmottagningar. Detta kan orsaka utsläpp av kvicksilver till avloppsnätet vilket medför en extra belastning för kommunens reningsverk. Därför är det viktigt att effektiva åtgärder mot kvicksilverutsläpp görs vid alla tandläkarmottagningar.

Alla tandläkarmottagningar som avlägsnar eller sätter in amalgamfyllningar behöver ha godkänd amalgamavskiljare dels vid behandlingsstolen, dels ansluten till den vask där rengöring av utrustning sker. Avskiljare behöver tömmas, av godkänd entreprenör, vid behov eller minst en gång per år. Skötselinstruktioner ska finnas.

Avlopp från salivfontän och sug, vask samt annat avlopp där utsläpp av amalgam eller kvicksilver kan förekomma bör vara anslutet till godkänd amalgamavskiljare.

Denna sida uppdaterades 2018-09-14

Dela: