< >

Kartor och mätning

Det är viktigt att byggnader uppförs på rätt plats. Att börja bygga med fel placering på tomten eller fel höjdsättning kan bli dyrt och till och med leda till skadeståndsanspråk.

Plan- och byggenhetens mätningsingenjör kan tillhandahålla mätningar i samband med byggnation, men mätning kan också utföras av annan person med mätningskompetens.

Husutsättning

Vid nybyggnation krävs normalt utsättning av byggnads läge. Det är viktigt att byggnad uppförs på rätt plats i plan- och höjdläge, samt i överenstämmelse med fastighets- och bestämmelsegränser.

Grovutsättning sker innan schaktning påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Kommunen tillhandahåller käppar för grovutsättning och sätter också ut en höjdfix om så begärs.

Finutsättning sker oftast efter schaktning och innebär att trådar spänns upp i blivande fasadliv. Du förbereder utsättningen med att sätta upp profilstolpar och profilbräder. Mätningsavdelningen står för spik och utsättningstråd. Profilerna måste ha god stabilitet för att vi ska få byggnaden vinkelrät och med rätt höjd.

Nybyggnadskarta

Vid de allra flesta former av bygglovsansökan krävs en situationsplan. En situationsplan skapas utav en karta du beställer ifrån kommunen. Kartan blir sedan en situationsplan när du ritat in vad du ska göra på fastigheten (något förenklat).

En nybyggnadskarta är en karta över de byggnader, gränser och regler som finns för det område som ansökan gäller. Kartan är oftast i skala 1:500. På kartan ska åtgärden ritas in och måttsättas. Även avståndet till minst två fastighetsgränser ska ritas in. Denna situationsplan ska skickas in tillsammans med bygglovsansökan. En nybyggnadskarta kan du, mot en avgift, beställa av kommunens mätningsingenjör.

Det 4 olika typer av kartunderlag du kan beställa ifrån kommunen:

Landsbygdskarta 
För de allra flesta typer av byggnation på landsbygden. En Landsbyggdskarta en är enklare form av karta och innehåller vandligtvis fastighetsgränser, fastighetspunkter, byggnader och övrigt befintligt material.

Byggnadskarta
Används för fristående skyltar, transformatorstation, parkeringsplatser, container, plank, och liknande. En Byggnadskarta kan innehålla gränspunkter, byggnader, planinformation som prickmark och plangräns.

Förenklad nybyggnadskarta
Används vid tillbyggnad av en- och tvåbostadshus inom detaljplan. Kan även användas vid mindre tillbyggnader på andra typer av byggnader. Denna karta krävs också i de fall byggnation sker närmare gräns än 4,5 meter, vid planstridiga åtgärder eller där inmätning på plats krävs.

En Förenklad nybyggnadskarta innehåller vanligtvis betydligt mer information än en enklare byggnadskarta så som planinformation som egenskapsgräns, användnings-gräns, planområdesgräns och planbestämmelser. Fastighetsgränspunkter, byggnader, belysningsstolpar, information om DP laga kraft och nr, fastighetsareal och liknande.

Fullständig nybyggnadskarta 
För dig som vill bygga ett nytt hus, anläggning, industri, större tillbyggnad eller likande inom detaljplanelagt område är denna karta nödvändig. En Fullständig nybyggnads-karta innehåller förut det som en förenklad innehåler även   hänvisning till övriga ledningsdragandeverkv (fjärrvärme, fiber, el), uppgifter om VA, anslutningspunkt för VA-servis, Gatu-höjder, avvägning (markhöjder på fastigheten) och gränsmått.


Kostand för kartor (Exempel nedan gäller för 2019)

Landsbygdskarta - PDF 372 kr, Editeringsformat (ex. DWG) 744 kr

Byggnadskarta - PDF 744 kr, Editeringsformat (ex. DWG) 1 163 kr

Förenklad NBK- 2 790 kr (PDF, DWG medföljer utan extra kostnad)
(Upp t o m 1 999 kvm. vid störe areal kontakta kommunens mätningsingejör för kostnad)

Fullständig NBK- 6 975 kr (PDF, DWG medföljer utan extra kostnad)
(Upp t o m 1 999 kvm. vid störe areal kontakta kommunens mätningsingejör för kostnad)


Äldre kartor och ritningar

På plan- och byggenheten hanteras och sparas en mängd kartor och ritningar. Det mesta kan lämnas ut mot en kopieringskostnad. Mycket av materialet är digitalt, men det finns också på papper och mikrofilm. Vi har bland annat:

 • Byggnadsritningar från 1800-talet och framåt
 • Baskartor
 • Ortofoton (geometrisk korrigerad flygbild från lantmäteriet)
 • Turistkartor
 • Adresskartor
 • Förrättningskartor
 • Översiktskartor
 • Plankartor
 • Ekonomiska kartor
 • Historiska kartor
 • Fotografier

Denna sida uppdaterades 2019-10-28

Dela: