< >

Obekväm arbetstid

Enligt skollagen ska kommunen "sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs, med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt".

Skara kommun har valt att erbjuda den omsorgen i viss utsträckning, och vi kallar den verksamheten för BOA (Barnomsorg på Obekväm Arbetstid).

BOA-verksamheten finns på förskolan Björkbacken på Skolgatan 29.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om de riktlinjer som finns för denna verksamhet:

Verksamheten är öppen för

 • familjer som har behov av omsorg på grund av kvälls-, natt- och helgarbete.
 • barn som fyllt ett år till och med sommaren det år barnet fyller 13.
 • i första hand barn som är folkbokförda i Skara kommun.

Villkor för placering

 • för att få en placering på BOA ska familjen ha behov av omsorg vid minst fyra tillfällen under en månad.
 • arbetstiden ska styrkas med intyg och schema från arbetsgivaren.
 • anmälan ska göras via "Dexter" eller på avsedd blankett som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.
 • förskolechef och förskoleadministration har rätt att kontakta arbetsgivaren för kontroll av lämnade uppgifter. Denna kontroll kan göras även under pågående placering.
 • nämndens fastställda regler om turordning gäller.
 • det finns ingen garantitid för en placering på BOA. Placering erbjuds när det finns plats.
 • placeringen kan kombineras med placering på förskola eller fritidshem under dagtid. Förskolebarn (1-5 år) placeras, så långt som möjligt, på den förskola som finns i samma lokaler som BOA. Om placeringen dagtid är på någon annan förskola, ansvarar familjen själv för transporten till och från Boa. Skolbarn (6-13 år) erbjuds skolskjuts mellan fritidshemmet och BOA.
 • personalen på BOA beställer transporterna för skolbarnen utifrån de scheman som föräldrarna lämnar.
 • föräldrar ansvarar själva för att beställningscentralen informeras om tillfälliga ändringar och avvikelser.
 • när placeringen kombineras med en förskole- eller fritidshemsplacering på dagtid, har inte BOA-placeringen någon uppsägningstid. När placeringen på Boa är enda placering gäller kommunens fastställda uppsägningstid för barnomsorg.
 • kommunen har rätt att säga upp en placering på Boa som inte utnyttjats på två månader.
 • om familjen inte längre uppfyller villkoren för en placering på Boa, sker en dialog mellan föräldrar, BOA´s personal och förskolechef om avslut av placeringen.
 • om förälder blir sjukskriven görs en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning. Förskolechefen beslutar om vistelsetiderna.
 • om behovet av barnomsorg på Boa upphör är man inte garanterad att få behålla sin dagplacering på BOA´s tillhörande förskola. Möjlighet att få behålla platsen där avgörs av aktuell barnomsorgskö. Kommunen ska, vid eventuell omflyttning, arbeta för att förskolebarnen (1-5 år) placeras på en förskola i sitt geografiska närområde. Fritidshemsplaceringen ändras inte även om behovet av BOA upphör.
 • förälder som vill säga upp sin BOA-placering ska göra det skriftligt, via Dexter, mail eller på avsedd blankett som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Avgift

 • om en placering på BOA kombineras med en dagtids placering, ingår BOA-avgiften i avgiften för dagplaceringen.
 • om en BOA-placering är den enda placeringen, gäller nämndens fastställda taxeregler för barnomsorg.

Övrigt

Eventuella önskemål om avvikelser från riktlinjerna anmäls på avsedd blankett och beslutas av biträdande förvaltningschef.

Denna sida uppdaterades 2019-09-23

Dela: