Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Obekväm arbetstid

Enligt skollagen ska kommunen "sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs, med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt".

Skara kommun har valt att erbjuda den omsorgen i viss utsträckning, och vi kallar den verksamheten för BOA (Barnomsorg på Obekväm Arbetstid).

BOA-verksamheten finns på förskolan Björkbacken på Skolgatan 29.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om de riktlinjer som finns för denna verksamhet:

Verksamheten är öppen för

 • familjer som har behov av omsorg på grund av kvälls-, natt- och helgarbete.
 • barn som fyllt ett år till och med sommaren det år barnet fyller 13.
 • i första hand barn som är folkbokförda i Skara kommun.

Villkor för placering

 • för att få en placering på BOA ska familjen ha behov av omsorg vid minst fyra tillfällen under en månad.
 • arbetstiden ska styrkas med intyg och schema från arbetsgivaren.
 • anmälan ska göras via "Dexter" eller på avsedd blankett som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.
 • förskolechef och förskoleadministration har rätt att kontakta arbetsgivaren för kontroll av lämnade uppgifter. Denna kontroll kan göras även under pågående placering.
 • nämndens fastställda regler om turordning gäller.
 • det finns ingen garantitid för en placering på BOA. Placering erbjuds när det finns plats.
 • placeringen kan kombineras med placering på förskola eller fritidshem under dagtid. Förskolebarn (1-5 år) placeras, så långt som möjligt, på den förskola som finns i samma lokaler som BOA. Om placeringen dagtid är på någon annan förskola, ansvarar familjen själv för transporten till och från Boa. Skolbarn (6-13 år) erbjuds skolskjuts mellan fritidshemmet och BOA.
 • personalen på BOA beställer transporterna för skolbarnen utifrån de scheman som föräldrarna lämnar.
 • föräldrar ansvarar själva för att beställningscentralen informeras om tillfälliga ändringar och avvikelser.
 • när placeringen kombineras med en förskole- eller fritidshemsplacering på dagtid, har inte BOA-placeringen någon uppsägningstid. När placeringen på Boa är enda placering gäller kommunens fastställda uppsägningstid för barnomsorg.
 • kommunen har rätt att säga upp en placering på Boa som inte utnyttjats på två månader.
 • om familjen inte längre uppfyller villkoren för en placering på Boa, sker en dialog mellan föräldrar, BOA´s personal och förskolechef om avslut av placeringen.
 • om förälder blir sjukskriven görs en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning. Förskolechefen beslutar om vistelsetiderna.
 • om behovet av barnomsorg på Boa upphör är man inte garanterad att få behålla sin dagplacering på BOA´s tillhörande förskola. Möjlighet att få behålla platsen där avgörs av aktuell barnomsorgskö. Kommunen ska, vid eventuell omflyttning, arbeta för att förskolebarnen (1-5 år) placeras på en förskola i sitt geografiska närområde. Fritidshemsplaceringen ändras inte även om behovet av BOA upphör.
 • förälder som vill säga upp sin BOA-placering ska göra det skriftligt, via Dexter, mail eller på avsedd blankett som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Avgift

 • om en placering på BOA kombineras med en dagtids placering, ingår BOA-avgiften i avgiften för dagplaceringen.
 • om en BOA-placering är den enda placeringen, gäller nämndens fastställda taxeregler för barnomsorg.

Övrigt

Eventuella önskemål om avvikelser från riktlinjerna anmäls på avsedd blankett och beslutas av verksamhetschef 1-16.

Denna sida uppdaterades 2019-03-19

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.